پیش دبستان و دبستان پسرانه نور
تبیلغات شورای دانش آموزی سال ۱۳۹۹  
تبلیغات : رادین رفیعی   
تبلیغات : شایان میرزایی   
تبلیغات : کیان رئیس باباخانی   
تبلیغات : امیرحسین عالیشاه   
تبلیغات : پارسا رضی اف   
تبلیغات : ماهان قاسمیان   
تبلیغات : امیر رضا حاجی پور   
تبلیغات : امیر حسین منصوری  
تبلیغات : آراد احمدی   
تبلیغات : محمد صدرا هرسینی  
تبلیغات : راستین سید سجادی   
تبلیغات : مسیحا زنجانی