اهداف و برنامه ها  
 
 از جمله اهداف این مجموعه ، می توان موارد زیر را نام برد :
 

1- ایجاد زمینه خود شناسی و خداشناسی و تقویت روحیه حقیقت جویی

2-تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی دینی

3- پرورش روحیه پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان

4- پرورش روحیه اعتماد به نفس

5- پرورش روحیه همزیستی مسالمت آمیز

6- پرورش روحیه نظم و انضباط

7- تقویت روحیه رعایت بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست

8- تقویت روحیه تحقیق ، تعقل و تفکر ، بررسی و تعمق ، نقد و ابتکار

9-  پرورش روحیه تعلیم و تعلم و تربیت مستمر

10-  شناخت و پرورش استعدادهای افراد در جهت اعتلای فرد و جامعه

11-  شناخت اسرار جهان آفرینش و قوانین طبیعت به منظور پیشبرد دانش و تجارب بشری

12-  آموزش زبان وخط فارسی و قواعد آن

13-  کسب مهارتهای مورد نیاز

14-  پرورش روحیه کتابخوانی و مطالعه

15-  پرورش روحیه مشارکت و همکاری در فعالیتهای گروهی

16-  شناخت فرهنگ و آداب وسنن مطلوب جامعه

17-  پرورش روحیه حفظ میراث فرهنگی ، هنری و تاریخی

18-  تقویت روحیه دوری از رسوم منحط و خرافی

19-  شناخت تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام ، ایران و جهان

20-  تقویت روحیه احترام به قانون

21-  تقویت روحیه گذشت و فداکاری و ایثار در روابط اجتماعی

22-  تقویت روحیه تحمل آرای دیگران در برخورد اندیشه ها

23-  پرورش روحیه احترام به شخصیت افراد و مراعات حقوق مادی و معنوی آنان

24-  تأمین سلامت جسمی و بهداشت روانی با فراهم ساختن شرایط  مناسب