مدیریت مجتمع آموزشی نور : جناب آقای سید کمال علائی موسوی   
بیوگرافی :
 
توضیحات :