آموزگار پایه اول کلاس یک 
سرکار خانم جمالپور
     
آموزگار پایه اول کلاس  دو
     
آموزگار پایه اول کلاس سه
سرکار خانم سنائی
 
     
آموزگار پایه اول کلاس چهار
سرکار خانم شیریان
     
دبیر ریاضی پایه چهارم 
     
دبیر ریاضی پایه پنجم و ششم
  آموزگار ریاضی پایه چهارم  
   
  آموزگار پایه دوم  
سرکار خانم خسرو آبادی
   
  آموزگار پایه دوم  
سرکار خانم خسرو آبادی
   
  آموزگار پایه چهارم   
سرکار خانم قربانی
   
  آموزگار پایه پنجم  
   
  آموزگار پایه ششم  
   
     
آموزگار قرآن
     
آموزگار زبان خارجه کلاس اول تا سوم
     
آموزگار زبان خارجه چهارم تا ششم 
     
آموزگار رایانه 
     
آموزگار  هنـــــر
سرکار خانم حائری
     
مربی تربیت بدنی